Od poniedziałku 17 kwietnia do środy, na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej.

Organizatorem jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.

Ćwiczenia rozpoczną się w Warszawie. Następnie, zgodnie z poszczególnymi scenariuszami uwzględniającymi szereg zdarzeń kryzysowych, ćwiczenia obejmą zasięgiem obszar pozostałych aglomeracji i innych województw.

Działania mają związek z trudną sytuacją za wschodnią granicą, co wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i mają na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

Jak zaznaczają organizatorzy, ćwiczenia dowódczo-sztabowe to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.